Terrängkörningslagen

Terrängkörningslagen

Mycket förenklat är all körning på barmark i terräng med motordrivna fordon förbjuden utom vid vad som kan kallas nyttotrafik, till exempel i jord- och skogsbruk. Körning på barmark i terräng med motordrivna fordon (t.ex. fyrhjulingar) får endast ske i jord- och skogsbruk. På snötäckt mark är det förbjudet att köra på skogsmark med plant- eller ungskog och på jordbruksmark om det inte är uppenbart att körningen inte skadar naturen.

Det finns några allmänna undantag från förbudet mot terrängkörning på barmark. Det är t.ex. tillåtet att köra i terräng om man:

• utför viss yrkesutövning, t.ex. läkare, distriktssköterskor eller veterinärer.

• hämtar fälld björn, älg, hjort eller vildsvin.

• arbetar inom vilthägn i direkt samband med uppfödning av djur.

• utför skötsel- och anläggningsarbete inom park-, idrotts- eller friluftsområden.

Vid körning i terräng är högsta tillåtna hastighet 50 km/tim inom tättbebyggt område och 70 km/tim utanför tättbebyggt område. Speciella regler gäller för fjällområden. Det finns också områden med speciella regler och förbud som beslutats av kommun eller länsstyrelse.